دسته بندی محصولات
مشخصات فیزیکی
آب ژاول (هیپوکلریت سدیم 16%)
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری, فله, گالن 20 لیتری, مخزن 1000 لیتری,
متانول
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری,
اسید بوریک H3BO3
نوع بسته بندی:
اسید کلریدریک
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری, فله, گالن 20 لیتری, مخزن 1000 لیتری,
کلروفریک (مایع)
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری, فله, مخزن 1000 لیتری,
تگزاپن
نوع بسته بندی: فله, بشکه 220 کیلوگرمی,
اسید سولفونیک
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری, فله,
بتائين
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری, فله,
کوکونات اسید
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری,
فرمالین
نوع بسته بندی: فله, گالن 20 لیتری,
سود مایع
نوع بسته بندی: بشکه ۲۲۰ لیتری, فله,
کاستیک (سود پرک)
نوع بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرمی پلی اتیلن, كيسه جامبو ,